Polityka Prywatności

1. Tożsamość administratora danych osobowych.
Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000214138, posiadająca numer REGON: 190396453, posiadająca numer NIP: 5880021591.

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
ulica Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Polska.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:
1) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych;
2) dochodzenie roszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1) W przypadku zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
– art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO), czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, albo
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w zakresie danych osób kontaktowych i osób trzecich, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, albo
– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (danych ujawniających przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, danych dotyczących karalności, jeżeli do świadczenia usług prawnych niezbędne jest przetwarzanie tych danych),
2) W przypadku dochodzenia roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych.
Dane osobowe mogą być przekazywane sądom, organom prowadzącym postępowania inne niż sądowe, stronom postępowań sądowych oraz postępowań innych niż sądowe.

6. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług prawnych albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później.
W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.

7. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, którego dotyczy art. 21 RODO.

8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; powyższe prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych.

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym, ani umownym, jest jednak warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych, albowiem bez podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać wykonana.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.